ปิด  

ค้นหาสินค้า
LINE
LINE

ติดต่อผ่านช่องทาง LINE
@siamglobalgroup

Siam Global Group LINE

เครื่องตรวจจับโลหะ

    
เครื่องตรวจจับโลหะ 3 in 1 รุ่น LA-101 SUMO
คือเครื่องที่ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector)ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งปลอมปนประเภทโลหะ(Metal) ในสินค้าและวัตถุดิบ กระบวนการตรวจสอบนี้ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการควบคุมอันตราย ณ จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point: CCP) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบHACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคเช่น การผลิตเสื้อผ้า โรงงานยาสูบเนื่องจากการปนเปื้อนของเศษโลหะนั้นจะส่งผล ต่อการควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักรรวมถึงอันตรายที่ผู้บริโภคหรือ อุปโภคได้รับจากการปนเปื้อนโลหะดังกล่าว การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการตรวจหาสิ่งแปลกปลอก(Contaminant)ในสินค้า หรือวัตถุดิบจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือและผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบ คุมเครื่องมือและมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือได้อย่าง ถูกต้องโดยผู้ควบคุมเครื่องตรวจับโลหะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการ ทำงานของเครื่องและแนวทางการควบคุมการทำงานให้สามารถเครื่องตรวจจับโลหะทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการสินค้า


     -20%